Biblioteka  Szkoły Podstawowej nr 32


REGULAMIN BIBLOTEKI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO
W KATOWICACH


Rozdział I
Zagadnienia ogólne
§ 1.
1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
3. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi na podstawie umowy o pracę, rodzice na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego.

                                                               Rozdział II
Funkcje biblioteki
                                                                  § 2.     

Biblioteka:
1. Służy realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.
2. Stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole.
3. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele, bibliotekarze oraz nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów.
4. Pełni funkcję ośrodka informacji w szkole: dla uczniów, rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników.
                                                             Rozdział III
                                                     Organizacja biblioteki
                                                                  § 3.
1. Nadzór:
Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który:
a) zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki;
b) zarządza inwentaryzacją zbiorów bibliotecznych, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika.
2. Lokal:
Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia: wypożyczalni i czytelni.
3. Zbiory:
a) biblioteka gromadzi następujące materiały:
- wydawnictwa informacyjne;
- podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli;
- podręczniki szkolne do księgozbioru podręcznego;
- lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania;
- lektury uzupełniające do języka polskiego;
- literaturę popularnonaukową i naukową;
- wybrane pozycje z literatury pięknej;
- wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa;
- odpowiednią prasę dla młodzieży i nauczycieli;
- materiały audiowizualne.
b) strukturę szczegółową zbiorów determinują: profil szkolny, zainteresowania użytkowników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek, zasobność zbiorów tych bibliotek, inne czynniki: środowiskowe, lokalne, regionalne;
c) rozmieszczenie zbiorów:
- literatura piękna z innych działów stoi w układzie działowym wg nauk;
- literatura popularnonaukowa i naukowa tworząca księgozbiór podręczny – wg działów nauk;
- lektury do języka polskiego – alfabetycznie;
d) czasopisma społeczno-kulturalne przechowuje się w bibliotece w wyznaczonym miejscu widocznym dla czytelników;
e) prasa i księgozbiór podręczny udostępniane są w czytelni i do pracowni/sal lekcyjnych na zajęcia.
4. Pracownicy:
a) biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz;
b) zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.
5. Czas pracy biblioteki:
a) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych i zajęć dodatkowych zgodnie z organizacją roku szkolnego;
b) okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece inwentaryzacji;
c) czas otwarcia biblioteki ustalony jest z dyrektorem szkoły i wynosi co najmniej 5 godzin dziennie.
6. Finansowanie wydatków:
a) wydatki pokrywane są z budżetu szkoły;
b) wysokość kwoty na potrzeby biblioteki ustalona jest na początku roku szkolnego,
c) propozycje wydatków na uzupełnienie zbiorów zatwierdza dyrektor szkoły;
d) działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

 
 
                                                              Rozdział IV
                                      Prawa i obowiązki nauczyciela bibliotekarza
                                                                  § 4.
1.Praca pedagogiczna:
W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
a) udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni;
b) indywidualnego doradztwa w doborze lektury;
c) udzielania informacji;
d) prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów;
e) prowadzenia działania rozwijających wśród uczniów wrażliwość kulturową i społeczną;
f) prowadzenia zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy;
g) informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach;
h) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa i podejmowania działań rozwijających indywidualne zainteresowania uczniów;
i) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
2. Praca organizacyjno-techniczna:
W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:
a) gromadzenia zbiorów – zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki;
b) ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
c) opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne);
d) udostępnianie uczniom do końca września każdego roku szkolnego podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN (szczegółowe warunki zasad udostępniania określa odrębny regulamin);
e) selekcji zbiorów (materiałów zbędnych, zdezaktualizowanych i zniszczonych);
f) przeprowadzania kontroli zbiorów bibliotecznych (inwentaryzacji) co najmniej raz na 4 lata;
g) organizacji udostępniania pozostałych zbiorów; h) organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielania księgozbioru podręcznego, księgozbioru przeznaczonego do wypożyczeń na zewnątrz).
3. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
a) odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów;
b) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów;
c) sporządza plan pracy, harmonogram zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego oraz okresowe i roczne sprawozdanie z pracy;
d) prowadzi dzienną, miesięczną, semestralną oraz roczną statystykę wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, akcesję czasopism, ewidencję wypożyczeń;
e) doskonali warsztat pracy. 
                                                          Rozdział IV
                                         Prawa i obowiązki czytelników
                                                                 § 5.
1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
2. Korzystając z biblioteki, zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć bądź zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.
4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji i prolongatę wypożyczonej.
5. Korzystając z czytelni wpisany zostaje przez bibliotekarza do zeszytu odwiedzin.
6. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary: upomnienie lub nagana wychowawcy klasy, praca na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczenia. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.
7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą albo inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza.
8. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego. Uczniowie oddają książki w terminie dwóch tygodni przed upływem roku szkolnego.
9. Na terenie biblioteki i czytelni obowiązuje czytelników całkowity zakaz spożywania posiłków.
10. Na terenie biblioteki i czytelni obowiązuje zakaz wnoszenia plecaków i okryć wierzchnich.
11. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
12. Uczniom biorącym systematycznie udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.
13. W sytuacji nieodpowiedniego zachowania się na terenie biblioteki i czytelni, uczeń na prośbę bibliotekarza opuszcza salę biblioteczną
.                                                        § 6.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. 


Regulamin czytelni

1.Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej. 
2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy SP 32. 
3. Wstęp do czytelni tylko z zeszytem i przyborami do pisania. Zabrania się wnoszenia jedzenia, picia, odzieży wierzchniej itp. 
4. Korzystanie z księgozbioru podręcznego jest możliwe za zgodą nauczyciela . 
5. Stanowisko komputerowe jest udostępniane jedynie pod opieką nauczyciela. 
6. Z Internetu można korzystać jedynie w celach dydaktycznych. 
7. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni. 
8. Ze względu na ochronę antywirusową, zabrania się samowolnego używania własnych płytek. 
9. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego lub zniszczeniem innych materiałów bibliotecznych.

Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...